ZNP Lublin

Idź do spisu treści

Menu główne

25 czerwca połączone senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyły uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta wprowadza zapis pozbawiający nauczycieli przedszkoli dodatku za wychowawstwo.
Przypominamy, że już podczas prac sejmowych komisji wnosiliśmy o objęcie dodatkiem funkcyjnym za wychowawstwo również nauczycieli przedszkoli. Z naszej inicjatywy posłowie PO zgłosili poprawkę, zgodnie z którą dodatek ten powinien przysługiwać nie tylko z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, ale również oddziału. Niestety, poprawka ta została odrzucona przez posłów PiS.

Szczegóły znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP
Oświadczenie Społecznego Komitetu Wspieram Nauczycieli
(18 czerwca 2019)
1. Napłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku. Komitet dziękuje nauczycielkom i    nauczycielom za okazane zaufanie.
2. Na koncie Wspieram Nauczycieli zebraliśmy 8 557 955,77 zł (stan na 18 czerwca 2019). Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy polskich szkół,   tym ważniejszy, że nastroje wśród nauczycieli i nauczycielek nie są teraz najlepsze. Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by podniesieni na duchu nie rezygnowali pochopnie z   powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą.
Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Szcegóły o zawieszeniu protestu nauczycieli znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Przebieg strajku w dni wolne od zajęć u w dni wolne od zajęć

   W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego ZNP, dotyczącymi przebiegu strajku w czasie przerwy świątecznej informujemy, że zgodnie z dzisiejszą uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP strajk w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych jest kontynuowany.
   Oznacza to, że w czasie przerwy świątecznej, czyli dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, strajkujący pracownicy również przychodzą na teren szkoły (placówki, przedszkola) i podpisują listę strajkową, jeśli wyrażają wolę kontynuowania udziału w strajku. Dopuszczalne jest w te dni ustalenie przez komitet strajkowy wspólnie ze strajkującymi innych, niż wynikające z planu zajęć, godzin przebywania na terenie szkoły (przedszkola, placówki). Wynika to z faktu, że w czasie strajku pracownicy strajkujący nie świadczą pracy, zatem nie obowiązują ich polecenia dyrektora w tym dotyczące czasu pracy.


Wspieram Nauczycieli – fundusz strajkowy

   11 kwietnia 2019 r. w CN Kopernik na konferencji prasowej ludzie dobrej woli, ludzie nauki i kultury ogłosili powołanie Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”.
   Tego dnia został też uruchomiony specjalny rachunek bankowy, na który będzie można dokonywać wpłat na „Fundusz strajkowy” ZNP na rzecz wszystkich protestujących pracowników oświaty:

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

   Więcej szczegółów na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Wynagrodzenie za okres strajku – stanowisko ZNP

   Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiegiego zajął stanowisko w sprawie wynagrodzenia za okres strajku. Treść stanowiska zamieszczono na stronie internetowej Zarządu Głównego ZNP.

KOMUNIKAT

   Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu informuje,  że w dniu 8.04.2019r.  do strajku przystąpiło 49 oddziałów z naszego okręgu. Referendum przeprowadzono w 1024 placówkach na terenie naszego województwa, z tego w 875 placówkach pracownicy w referendum wyrazili zgodę na strajk.
   Do strajku w dniu 8.04. przystąpiło łącznie 793 placówki  co stanowi 90,63% w stosunku do placówek, które opowiedziały się na tak w referendum strajkowym,  natomiast  67,55% w stosunku do ogółu placówek oświatowych w okręgu lubelskim ZNP.  
  Według danych ZNP w dniu 8.04 na terenie całej Polski w strajku uczestniczyło 15.179 placówek oświatowych.


05.04.2019 „Gość Radia Lublin”: Adam Sosnowski

   Gościem Radia Lublin był Adam Sosnowski, Prezes Lubelskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Temat rozmowy to strajk nauczycieli, który ma się rozpocząć w poniedziałek, 8 kwietnia. Audycję prowadził Tomasz Nieśpiał. Audycję zamieściło na swojej stronie internetowej Polskie Radio Lublin.

5.04.2019 Komunikat ZNP i FZZ

   Podczas dzisiejszych rozmów strona rządowa przedstawiała konfrontacyjną ofertę polegającą na radykalnym zwiększeniu pensum (od 25% do 33%) połączoną ze wzrostem średniego (czyli wirtualnego) wynagrodzenia do roku 2023 r.
   Strona związkowa nie otrzymała – mimo wielokrotnych próśb – tej oferty w formie pisemnej. Natomiast materiały te – w postaci komunikatu prasowego oraz prezentacji – otrzymali dziennikarze na konferencji prasowej strony rządowej, która odbyła się tuż po rozmowach.

Dzisiejsza propozycja rządu oznacza:
– brak realnych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku,
– znaczącą redukcję etatów nauczycielskich,
– pogorszenie oferty edukacyjnej w szkołach wiejskich,
– zwiększenie obowiązków i czasu pracy nauczycieli.
   Podkreślamy, że strona związkowa w trakcie negocjacji trwających od 25 marca przedstawiła aż trzy propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Nie spotkały się one z aprobatą strony rządowej. Także dzisiaj przedstawiciele rządu nie odnieśli się do propozycji FZZ i ZNP złożonej w środę wieczorem (3 kwietnia 2019 r.), polegającej na rozłożeniu 30% podwyżki na dwie tury (15% od 1 stycznia i 15% od 1 września br.).
Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego.
Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku.
Sławomir Broniarz, ZNP
Sławomir Wittkowicz, FZZ


Egzaminy – MEN wprowadza dyrektorów w błąd

   Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Panią Minister do natychmiastowego usunięcia ze strony internetowej MEN wprowadzającej w błąd dyrektorów szkół informacji, w myśl której:
„Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów.”
Informacja ta jest nieprawdziwa, gdyż członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego nie może być osoba, która wprawdzie posiada kwalifikacje pedagogiczne, lecz:

nie posiada zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela),
nie przestrzega podstawowych zasad moralnych (art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela),
figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym).
Uzasadnienie znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Audycja "Tu i teraz - widzę, słucham, pytam" TVP3 Lublin

    1 kwietnia 2019r. Kolega Adam Sosnowski Prezes Lubelskiego Okręgu ZNP wziął udział w audycji TVP 3  Lublin "Tu i teraz - widzę, słucham, pytam". W  audycji wzięli również udział: wiceprezesi Zarządu Lubelskiego Okręgu ZNP kol. Bogumiła Błaziak i kol. WŁodzimierz Kosior, oraz członek Zarządu Oddziału ZNP w Świdniku kol. Danuta Tarnas i członek Zarządu Oddziału ZNP w Łukowie kol. Joanna Kapitaniuk. Cały materiał możesz zobaczyć na stronie TVP3 Lublin.

Państwowa Inspekcja Pracy nie może ingerować w spory zbiorowe

W związku z napływającymi do Zarządu Głównego ZNP informacjami, w myśl których inspektorzy pracy dokonują kontroli szkół i placówek oświatowych dotyczących przebiegu sporów zbiorowych, niniejszym informujemy, iż Państwowa Inspekcja Pracy w żadnym zakresie nie jest uprawniona do:

  • badania legalności sporu zbiorowego,

  • badania, czy żądania przedstawione przez związki zawodowe mogą być przedmiotem sporu zbiorowego,

  • badania, czy związek zawodowy jest uprawniony do wszczęcia sporu zbiorowego,

  • badania, czy referendum strajkowe zostało przeprowadzone prawidłowo,

  • badania, czy strajk został przeprowadzony zgodnie z prawem,

  • ingerowania w przebieg sporu zbiorowego (wydawania wytycznych, zaleceń oraz instruowania pracodawcy lub związku zawodowego itp.).

Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Komunikat ZNP w sprawie list pracowników, którzy zamierzają strajkować
   Prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i organizacji związkowych, należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r., I PK 209/06, teza pierwsza, OSNP 2008, Nr 5–6, poz. 65). Pracownicy nie mogą być, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, pozbawieni prawa do strajku.
   Przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracodawcy możliwość przygotowania się do strajku, ponieważ nakładają na organizatora strajku obowiązek odpowiedniego uprzedzenia pracodawcy o jego rozpoczęciu (art. 20 ust. 3 ww. ustawy). Zakazują również zmuszania, zobowiązywania lub wywierania presji przez władze organizacji związkowej na pracowników, w celu przystąpienia przez nich do strajku (art. 18 ww. ustawy).
   Regulacje ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracownikom możliwość dwukrotnego “wypowiedzenia się” na temat skorzystania z prawa do strajku:
  -w referendum, kiedy dają organizacji związkowej prawo do organizacji strajku w zakładzie pracy (por. art. 20 ustawy),
  -w momencie rozpoczęcia strajku, kiedy decydują, czy do niego przystąpią.
Ustawa nie nakłada na pracowników innych form informowania o poparciu dla strajku.

Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.


Przypominamy, co Anna Zalewska zabrała nauczycielom

  Premier Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj (18.03.2019) do nauczycieli: Proszę porównać sobie trzy ostatnie lata. Szczerze, sprawiedliwie.
Szczerze? Oto, co Anna Zalewska zabrała nauczycielom w ciągu trzech lat:
– dotychczasowe możliwości awansowania w zawodzie
Według nowych zasad uzyskanie najwyższego stopnia awansu (nauczyciel dyplomowany) będzie trwać średnio o pięć lat dłużej (wydłużenie ścieżki awansu z 10 do 15 lat). To oznacza, że dłużej trzeba będzie czekać na zwiększenie wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu;
– prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy
Dotyczyło to nauczycieli zatrudnionych na wsi i w miastach do 5 tys. mieszkańców;
– dodatek mieszkaniowy
Korzystało z niego 186 tys. pedagogów mieszkających na wsi i w małych miastach (MEN oszczędziło 129 mln zł rocznie);
możliwość korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach
Oszczędności wyniosą 137 mln zł rocznie (od 2019 r.).
– dodatek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
Dotyczy to nauczycieli kontraktowych, a więc początkujących w zawodzie (ministerstwo zaoszczędzi ok. 5 mln zł rocznie).
Budżet państwa już w 2019 r. zaoszczędzi na tym 23 mln zł, od 2021 r. – setki milionów złotych rocznie, a od 2023 r. co roku oszczędności z powodu zmian w awansie zawodowym wyniosą około 1 mld zł!
Te wszystkie ci
ęcia sprawiają, że 5% podwyżki dla nauczycieli zostaną w pewnej części sfinansowane przez samych nauczycieli z pieniędzy, które zabrano pedagogom.


 11.03.2019r. w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów z udziałem zaproszonych przedstawicieli sekcji  biorących udział w konkursie organizowanym przez Krajową Sekcję Emerytów i Rencistów ZNP pod nazwą  „Mój ślad w 100-leciu odzyskania niepodległości Polski”.
W Konkursie wzięło udział  11 przedstawicieli sekcji i kół działających w okręgu lubelskim tj.:
1. Kol. Klimek Wanda
 Koło Emerytów i  Rencistów w Staninie/Oddział Łuków;
2. Kol. Latos Zdzisław
Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów  Kraśniku;
3. Kol. Mateńko Zofia
Koło Emerytów i  Rencistów Staninie/ Oddział Łuków;
4. Kol. Misztal Marian -  Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Biłgoraju;
5. Kol. Maczewska Helena -  Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Parczewie;
6. Kol. Piątek Irena
Koło Emerytów i  Rencistów w Chodlu/ Oddział Opole Lubelskie;
7.
Kol. Potrzyszcz Krystyna - Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Lublinie;
8. Kol. Siłuch Jan - Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Chełmie;
9. Kol. Teter Alicja
Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Niedrzwicy Dużej;
10. Kol. Walo Janina - Koło Emerytów i  Rencistów w Staninie/Oddział Łuków;
11. Kol. Żeleźna Bronisława - Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Lubyczy Królewskiej.
 Decyzją jury nagrodzone zostały pracy dwóch  przedstawicieli okręgu lubelskiego: Kol. Irena Piątek z Chodla otrzymała   I nagrodę  w konkursie  natomiast wyróżnienie otrzymała Kol. Zofia Mateńko ze Stanina.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i pamiątkowe  statuetki  ufundowane przez Zarząd Okręgu Lubelskiego.  Uroczystego wręczenia nagród dokonali kol. Maria Jędryczkowska
przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Lublinie i Kol. Włodzimierz Kosior wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie  a wyróżnionym Koleżankom jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Zdjęcia ze spotkania zobacz w naszej galerii.

STRAJK OD 8 KWIETNIA
   4 marca 2019 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę w sprawie terminu przeprowadzenia referendów strajkowych i wyznaczenia daty strajku.
   Do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego z nimi sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.
   Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za strajkiem. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku i niezrzeszeni).
  Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP.
Clausewitz mawiał: chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Decyzja o tym, jak długa i jak bolesna będzie ta wojna zależy tylko i wyłącznie od premiera Mateusza Morawieckiego - mówi w wywiadzie dla Onetu o planowanych strajkach nauczycieli i pracowników oświaty szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
Cały wywiad znajdziesz na portalu ONET.

Referendum

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 4 marca br. w najbliższych dniach zarządy oddziałów ZNP będą podejmowały uchwały w sprawie zorganizowania referendów strajkowych. Referenda strajkowe będą przeprowadzone do 25 marca br.
Uprawnieni do udziału w referendum są:
-pracownicy (w tym kadra kierownicza oraz osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia lub wypoczynkowych),
-inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 1 (1) pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
-osoby skierowane do szkoły albo placówki w celu odbycia służby zastępczej.
Szczegółowe informacje dotyczące daty przeprowadzenia referendum strajkowego w konkretnej szkole i placówce oraz osób, które będą odpowiedzialne za przebieg referendum na ich terenie, można uzyskać we właściwym oddziale ZNP.
Oddziały ZNP otrzymały wszystkie dokumenty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia referendów.
Strajk ogłoszony zostanie w tych szkołach i placówkach, w których w referendum strajkowym głosowała co najmniej połowa uprawnionych i z tej grupy ponad połowa (więcej niż 50%) opowiedziała się za strajkiem.
Oddziały ZNP poinformują dyrektorów szkół i placówek o wyniku referendum i rozpoczęciu strajku do 29 marca br. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.


Prawo do strajku

Prawo do strajku jest jedną z podstawowych wolności zagwarantowanych w prawie międzynarodowym, jak i krajowym.
Zgodnie z prawem:

Strajkujący pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej z powodu udziału w strajku.
Udział nauczycieli w legalnym strajku nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
Wywieranie presji na nauczycieli z powodu ich udziału w strajku stanowi naruszenie prawa i skutkuje odpowiedzialnością karną.
W związku z wszczęciem przez Związek Nauczycielstwa Polskiego sporu zbiorowego i wystąpieniem możliwości przeprowadzenia strajku, coraz częściej w obiegu medialnym pojawiają się informacje o ewentualności pociągania do odpowiedzialności cywilnej nauczycieli biorących udział w strajku.
Kategorycznie należy stwierdzić, że w obowiązującym porządku prawnym nie ma podstawy normatywnej umożliwiającej pozywanie pracowników do cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z ich udziałem w strajku.
Nauczyciele i pracownicy szkolnej administracji i obsługi biorący udział w strajku nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej.
Opinię prawną w tej sprawie w pełnej wersji otrzymały okręgi ZNP.


78% szkół w sporze zbiorowym

Jak wynika z danych oddziałów ZNP, 78 proc. szkół i placówek oświatowych jest w sporze zbiorowym.

Największa mobilizacja jest w województwach: łódzkim (88 proc. placówek), lubelskim i śląskim (po 87 proc.).

– Mamy 5 proc. od stycznia i 5 proc. od września, a teraz, po poniedziałkowej rozmowie z Anną Zalewską, czekamy na kolejną piątkę – mówi dziś (27.02) Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” („Dziennik Gazeta Prawna”, str. B7).
   To oznacza, że po poniedziałkowym spotkaniu na Nowogrodzkiej szef oświatowej Solidarności zredukował oczekiwania płacowe nauczycieli i żąda już tylko 5% podwyżki, czyli kwot od ok. 120 do 160 zł brutto!
   Jeszcze w styczniu sztab protestacyjno-strajkowy KSOiW NSZZ „Solidarność” żądał nie mniej niż 650 zł od 1 stycznia br. i kolejne 15% od 1 stycznia 2020 r., grożąc akcją protestacyjną w trakcie egzaminów w przypadku niespełnienia tych postulatów.
WSTYD! Nauczyciele pytają: Kogo Pan reprezentuje i wobec kogo jest Pan lojalny?
Koledzy i Koleżanki z oświatowej „Solidarności”, mamy wspólny cel a jest nim prestiż naszego zawodu i godne zarobki w oświacie!
Razem działajmy i współpracujmy lokalnie dla dobra nauczycieli i pracowników szkolnej administracji i obsługi.
Nie odpowiadacie za decyzje podejmowane ponad Waszymi głowami, ale razem ze środowiskiem oświatowym możecie walczyć o przyszłość polskiej szkoły i godne zarobki!List prezesa ZNP do Premiera wystosowany w poniedziałek, 25 lutego br.
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze!
Podczas ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapewniał Pan o dobrej kondycji polskiej gospodarki. Powiedział Pan również, że „Europa dla PiS to europejskie zarobki” a pana formacja polityczna „Chce gonić Europę w jej zarobkach i dobrobycie”.
Szanowny Panie Premierze!
Mamy nadzieję, że mówiąc o dążeniu do europejskich zarobków miał Pan na myśli edukację, ponieważ na niskie zarobki polskich nauczycieli zwracają uwagę nawet instytucje międzynarodowe.
Według OECD, polski nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej w szczycie swojej kariery zarabia ok. 25,8 tys. dol. rocznie. To żałośnie mało przy średniej OECD wynoszącej ponad 56 tys. dol. i Unii Europejskiej – prawie 55 tys. dol.

Cały list przeczytaj na stronie Zarądu Głównego ZNP.


   Samorządowcy ze Związku Miast Polskich popierają nasze postulaty płacowe i apelują o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa!
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wynagrodzeń nauczycieli
   Związek Miast Polskich uważa za słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń. Popierając postulaty związków zawodowych dotyczące podwyżek dla nauczycieli, apeluje o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa. Równocześnie podkreśla, że to nie samorządy decydują o płacach nauczycieli. Wynikają one bowiem z przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzeń, uzgodnień prowadzonych bez udziału samorządów terytorialnych, a ostatecznie, z wielkości środków kierowanych do samorządów z budżetu państwa.
   Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.


8 lutego br. minister Anna Zalewska napisała list do nauczycieli, więc odpowiadamy. Nasza odpowiedź jest długa, bo też wiele rzeczy minister podała we właściwy dla siebie sposób: pomijając niewygodne informacje, albo podając je w sposób niezgodny z prawdą. Wyjaśniamy krok po kroku.
Anna Zalewska: Doceniając szczególną rolę i odpowiedzialność nauczycieli, Rząd RP podejmuje szereg działań w celu wzmocnienia prestiżu tego zawodu. (…)
Odpowiedź: Rząd rękami Anny Zalewskiej obniżył prestiż zawodu, podejmując szereg antynauczycielskich działań. Anna Zalewska:
– wydłużyła awans zawodowy nauczycieli o pięć lat oddalając tym samym perspektywę lepszych zarobków,
– zlikwidowała niektóre dodatki i uprawnienia socjalne,
– ograniczyła dostęp do urlopów zdrowotnych,
– wprowadziła permanentną ocenę pracy nauczycieli,
– likwidując gimnazja przekreśliła dorobek zawodowy nauczycieli pracujących z gimnazjalistami, narażając ich na utratę pracy,
– wprowadziła krytykowane przez nauczycieli podstawy programowe,
– jest odpowiedzialna za chaos organizacyjny i kadrowy w szkołach.

Pozostałe odpowiedzi na sugestie minister Zalewskiej znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.


  10 stycznia 2019 roku Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę w sprawie sporu zbiorowego. Nasze dotychczasowe formy protestu: wielotysięczne manifestacje, marsze, pikiety i akcje protestacyjne nie wpłynęły na zmianę decyzji rządzących. Pensje nauczycieli, zaczynające się od 1751 zł netto, wciąż są za niskie. Skromne zarobki pracowników szkolnej administracji i obsługi nadal nie rosną. Domagamy się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł!
  Nasz postulat pozwoli na zrównanie płac w oświacie ze średnim wynagrodzeniem w Polsce. Teraz naszą siłą jest solidarność naszego środowiska.
   Apelujemy do wszystkich bez względu na przynależność związkową, poglądy i miejsce pracy: Walczmy razem o godność i wyższe płace.
  Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji!
ULOTKA DO POBRANIA (format PDF lub JPG).


   Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się od Ministerstwa Edukacji Narodowej sprostowania treści informacji prasowej z 31 stycznia 2019 r. pt. Przełom w rozmowach z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Mamy dodatkowy ok. 1 mld zł na podwyżki od 1 września 2019 r.
Przebieg rozmów w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 31 stycznia br. w żaden sposób nie uprawnia Ministerstwa Edukacji Narodowej do zawarcia w treści powyższego komunikatu prasowego informacji o przełomie w rozmowach. Prawdą jest, że w tym dniu odbyły się kolejne rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i reprezentatywnych związków zawodowych. Nie nastąpiło jednak zbliżenie stanowisk w kwestii wysokości wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. W związku z tym nieprawdziwe, a tym samym dezinformujące opinię publiczną, jest stwierdzenie zawarte w komunikacje MEN o przełomie w rozmowach.
   Strona rządowa po raz kolejny nie przedstawiła żadnej nowej propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ponad kwotę ujętą w rozporządzeniu płacowym (tj. od 120 do 166 złotych). Przedstawiła natomiast propozycję przesunięcia wzrostu wynagrodzeń z 1 stycznia 2020 r. na 1 września 2019 r. o 5 proc., bez jakichkolwiek gwarancji zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie państwa.
Związek Nauczycielstwa Polskiego kolejny raz powtórzył swoje żądanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. o 1000 złotych, domagając się jednocześnie rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim. Minister Anna Zalewska nie spełniła postulatu ZNP.
   Oznacza to, że rozmowy w Centrum „Dialogu” nie były żadnym przełomem i nie udało się osiągnąć kompromisu, ani też spotkać się, jak mówi Anna Zalewska w tzw. „pół drogi”, co sugeruje Departament Informacji i Promocji MEN w treści informacji prasowej.
W związku z powyższym żądamy sprostowania informacji prasowej MEN.
Sławomir Broniarz /-/


Prezes ZNP

   31 stycznia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zakończyła się kolejna tura rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2019.
   W rozmowach uczestniczyła minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć. Stronę związkową reprezentowali: Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych oraz w charakterze obserwatorów przedstawiciele oświatowej „Solidarności”.
   Minister Anna Zalewska nie przedstawiła żadnej nowej propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. ponad kwotę ujętą w rozporządzeniu płacowym (tj. od 120 do 166 złotych). Dlatego ZNP kolejny raz powtórzył swoje żądanie wzrostu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. o 1000 złotych, domagając się jednocześnie rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim.
   Natomiast zaproponowaną przez minister Annę Zalewską kwotę wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. o kolejne 5 proc. Związek określił jako obiecywanie „gruszek na wierzbie”, bowiem w budżecie państwa nie ma środków finansowych na ten cel. Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Żądamy od MEN usunięcia nieprawdziwych informacji

   Informujemy, że ministerstwo edukacji celowo wprowadza opinię publiczną w błąd, informując o zwiększeniu wynagrodzeń nauczycieli „już od września 2019 r. o 16,1%”.
Taką informację ministerstwo opublikowało na swoich profilach w mediach społecznościowych.
Taką informację przekazała także dzisiaj (25.01) Anna Zalewska w radiowej „Jedynce” mówiąc, że „we wrześniu większość nauczycieli w minimalnym wynagrodzeniu będzie miała 500 zł wynagrodzenia więcej”.
   To manipulacja, ponieważ tak podana informacja sugeruje, że od września br. wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o ponad 16 %. To nieprawda! Podczas ostatnich negocjacji płacowych 22 stycznia minister Anna Zalewska złożyła nową propozycję w postaci wypłacenia 5% podwyżki zaplanowanej na styczeń 2020 r. cztery miesiące wcześniej (czyli we wrześniu br.). Ponadto nowa propozycja MEN, czyli 5% od września 2019 roku, nie ma zabezpieczenia finansowego w budżecie państwa.
   Aktualna propozycja ministerstwa edukacji złożona związkom zawodowym podczas negocjacji płacowych 10 i 22 stycznia to:
– wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2019 roku o 5%, czyli od 121 do 166 zł brutto,
– obietnica wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od września br. w wysokości 5% (bez zabezpieczenia środków w budżecie państwa i bez projektu rozporządzenia płacowego).
   Podawanie informacji o wzroście wynagrodzeń od września br. o 16,1% jest manipulacją. Oczekujemy od ministerstwa edukacji natychmiastowego usunięcia informacji, jakoby pensje nauczycieli miały wzrosnąć „już od września 2019 r. o 16,1%”.

Od premiera oczekujemy faktów a nie stereotypów

     Jesteśmy oburzeni wypowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego o czasie pracy nauczycieli (21 stycznia w telewizyjnym wywiadzie szef rządu powiedział, że nauczyciele mają „troszeczkę więcej czasu wolnego”).
    Od premiera oczekujemy faktów a nie stereotypów na temat pracy nauczycieli!
    Szefowi rządu polecamy raport Instytutu Badań Edukacyjnych, z którego wynika, że średni tydzień pracy nauczyciela to 47 godzin!
    
„Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli” prowadzone było przez Zespół Badań Nauczycieli IBE w ramach projektu systemowego pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” finansowanego z PO KL. Badanie IBE pozwoliło wyodrębnić 54 czynności wykonywane przez nauczycieli, określić, jak często nauczyciele wykonują te czynności i ile poświęcili na nie czasu, gdy wykonywali je ostatni raz.
    Więcej szczegółów na stronie Zarządu Głównego ZNP.                         Rozmowy 22 stycznia – komunikat

   22 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyły się kolejne rozmowy kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych, oświatowej „Solidarności”. MEN reprezentowali minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć.
   Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie Zarządu Głównego ZNP – Joanna Wąsala, Adam Młynarski i Zbigniew Błasiński.
   
Podczas dzisiejszych rozmów minister edukacji zaproponowała przyspieszenie wypłacenia 5% podwyżki zaplanowanej na rok 2020 o cztery miesiące i wypłacenie jej we wrześniu 2019 roku.
  Szczegóły spotkania na stronie Zarządu Głównego ZNP.


Zebranie  Prezesów Oddziałów Okręgu Lubelskiego ZNP

   17 stycznia 2019r. w Lublinie Zarząd Okręgu  Lubelskiego  zorganizował zebranie  Prezesów Oddziałów. Spotkanie rozpoczął  Prezes Okręgu Lubelskiego Kol. Adam Sosnowski, który powitał zebranych i przedstawił porządek obrad.
   W pierwszych słowach odniósł się do uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 10 stycznia 2019 r dotyczącej wejścia w spór zbiorowy
ze szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Omówił okoliczności jakie doprowadziły do podjęcia tej decyzji przez władze ZNP. Zwrócił również uwagę na determinację nauczycieli, która doprowadziła do zorganizowania oddolnej akcji protestacyjnej polegającej na „dbaniu o własne zdrowie”.
   Podstawowy postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawiany Pani Minister na spotkaniach w dniach 7 i 10 stycznia br.   to 1000 zł podwyżki  na etat dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z wyrównaniem
od 1 stycznia 2019r.
Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego, w ramach procedury sporu zbiorowego, zostały  zobowiązane do  wystąpienia w terminie do 8 lutego 2019 r. do pracodawców z żądaniem podwyższenia wynagrodzeń.   Radca prawny Pan Marek Kasperek szczegółowo omówił procedury związane z wszczęciem sporu zbiorowego z pracodawcami. Odpowiadał na pytania  wyjaśniał wątpliwości.  
   Następna część spotkania
dotyczyła kampanii sprawozdawczo-wyborczej  w ogniwach ZNP w 2019 roku.  Omówiono instrukcję  i wytyczne którymi kierować mają się Oddziały podczas organizacji zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych.

Dziękujemy za wysoką frekwencję podczas zebrania.


Komunikat ZNP z rozmów z MEN 10 stycznia 2019 r

  10 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyły się rozmowy kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych działających w oświacie: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych, oświatowej „Solidarności”. MEN reprezentowali minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć.
   Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali członkowie Zarządu Głównego ZNP oraz grupa młodych nauczycieli.
  Rozmowy rozpoczęły się od opuszczenia sali przez kierownictwo MEN, ponieważ według minister edukacji, reprezentacja ZNP była zbyt liczna. Razem z minister edukacji salę, w której miały się toczyć rozmowy, opuścili także przedstawiciele oświatowej „Solidarności”.
   
Minister edukacji najpierw prowadziła rozmowy z oświatową „Solidarnością”, a następnie wróciła do ZNP i FZZ. Podczas rozmów z ZNP i FZZ minister edukacji nie zaakceptowała naszego postulatu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty o 1000 zł od stycznia 2019 roku. Minister nie zgodziła się także na wzrost wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku ponad stawki, które już zaproponowała w projekcie rozporządzenia ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (od 121 zł do 166 zł brutto).
   Minister edukacji zaproponowała prowadzenie dalszych rozmów na tematy niezwiązane z postulatem płacowym ZNP. Minister chce rozmawiać o dodatku dla nauczycieli stażystów, dodatku za wyróżniającą pracę, uzgadnianiu regulaminów wynagrodzeń oraz o działaniach Instytutu Badań Edukacyjnych upraszczających biurokrację. Związek jest gotów podjąć rozmowy dotyczące wymienionych kwestii, traktujemy je jednak równolegle do tematu wzrostu wynagrodzeń zasadniczych.
   Wobec braku konkretnych propozycji ministerstwa edukacji dotyczących możliwości realizacji postulatu płacowego ZNP i zapewnienia realnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty, obradujący w późnych godzinach popołudniowych Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę w sprawie sporu zbiorowego.    7 stycznia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki nie skorzystał z zaproszenia i nie pojawił się na posiedzeniu Prezydium ZG ZNP, by porozmawiać o napiętej sytuacji w oświacie oraz o zarobkach nauczycieli.
    Natomiast minister edukacji, na spotkaniu które zorganizowała o tej samej porze, przedstawiła to co proponuje w projekcie rozporządzenia płacowego, czyli podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od 121 zł do 166 zł BRUTTO.
    Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca proponowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w roku 2019.
Domagamy się podwyżek na poziomie 1000 zł, a także rozpoczęcia rozmów w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli, które doprowadzą do zwiększenia płacy zasadniczej w wynagrodzeniu ogólnym.

Więcej szczegółów na stronie Zarządu Głównego ZNP.
4 stycznia 2019 roku na spotkaniu nauczycielskich związków zawodowych zainicjowanym przez ZNP, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych, omawiając napiętą sytuację w edukacji związaną z niskimi zarobkami nauczycieli i pracowników oświaty, podjęli decyzję o współdziałaniu na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie.
W spotkaniu, mimo zaproszenia, nie wzięli udziału przedstawiciele oświatowej Solidarności.
Szczegóły znajdziesz na stronie Zarządu GłównegoZNP.Sczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP


Adam Sosnowski: Chcemy przypomnieć, że nasza grupa zawodowa nie jest zadowolona


Pod takim tytułem Polskie Radio Lublin opublikowało na swojej stronie treść wywiadu jakiego udzielił Kol. Prezes 20 grudnia 2018r. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem na stronie Polskiego Radia Lublin
.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprosił pana premiera Mateusza Morawieckiego na posiedzenie Prezydium ZG ZNP w poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku (początek posiedzenia o godz. 11:00). Temat rozmów: Sytuacja materialna pracowników i wzrost wynagrodzeń w oświacie.


Kalendarium działań

7.01.2019 – posiedzenie Prezydium ZG ZNP, na które został zaproszony szef rządu.

8.01.2019 – na wniosek prezesa ZNP zostały zwołane negocjacje w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z udziałem minister edukacji.

10.01.2019 – nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP ws.protestu.   Minister edukacji, komentując protest nauczycieli, chętnie mówi o dużych podwyżkach, dlatego poniżej publikujemy wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli BRUTTO. Przypominamy rozporządzenie płacowe na wypadek, gdyby Pani minister zapomniała, co podpisała.
   Zgodnie z tzw. rozporządzeniem płacowym MEN od 1 kwietnia 2018 r. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 5,35 proc. i wynoszą w grupie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (to zdecydowana większość nauczycieli).
   Całość czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.ZNP rozpoczyna Ogólnopolską Akcję Protestacyjną Pracowników Oświaty.
Żądamy wzrostu wynagrodzeń na poz
iomie 1000 zł od stycznia 2019 roku.
Jednocześnie zachęcamy nauczycieli do troski o swoje zdrowie.
Prosimy rodziców o wyrozumiałość. Jest to także protest o lepszą szkołę.

Szczegóły Na stronie Zarządu Głównego ZNP
        W nawiązaniu do propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zmian w systemie wynagradzania nauczycieli Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował opinię.
   Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z postulatem przywrócenia obowiązku corocznego uchwalania i uzgadniania treści regulaminów wynagradzania nauczycieli przez organy prowadzące szkoły ze związkami zrzeszającymi nauczycieli.
   Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zwolennikiem utrzymania systemu średniego wynagrodzenia opartego o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej i o wskaźniki procentowe dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Opinię ZNP znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.


  
Dobrą wiadomość dla pracowników oświaty opublikował portal  money.pl. Szczegóły znajdziesz na stronie Wirtualnej Polski.

Gala Plebiscytu „Nauczyciel na Medal”

4.12.2018r.  w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się Gala Plebiscytu „Nauczyciel na Medal”, której organizatorem był Kurier Lubelski.  Głównym partnerem Plebiscytu był Zarząd Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kilka zdjęć autorstwa Pana Łukasza Kaczanowskiego zobacz w naszej galerii.


 

Od trzech lat, kiedy tylko Anna Zalewska została ministrem edukacji i ogłosiła likwidację gimnazjów, protestowaliśmy przeciwko tej chaotycznej i za szybko wdrażanej reformie zwracając uwagę, że negatywne konsekwencje działań Anny Zalewskiej odczują uczniowie
i nauczyciele.
Organizowaliśmy pikiety, manifestacje, przeprowadziliśmy strajk szkolny i referendum szkolne, zbierając ponad 910 tysięcy podpisów. Sami. Choć od trzech lat zapraszamy do wspólnych działań oświatową „Solidarność”.
Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.

Dziś (26.11) „Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że ministerstwo edukacji chce zmienić zasady wynagradzania nauczycieli i m.in. zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający. „Na likwidację średnich płac i części dodatków nie zgadza się ZNP” – pisze Dziennik.
Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł!

A jak MEN kształtuje w ostatnim czasie zarobki nauczycieli zobacz na stronie  Zarządu Głównego ZNP.

  22 listopada Sejm przyjął poprawkę do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poprawka ta – z naszej inicjatywy – wykreśla z art. 6a ustawy Karta Nauczyciela regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczyciela i dyrektora (za przyjęciem poprawki było 410 posłów). Nowa regulacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.
    
Przypominamy, że jest to poprawka Związku Nauczycielstwa Polskiego, którą od 2017 r. forsowaliśmy w parlamencie. Działania związku, w tym przeprowadzenie badania ankietowego w sprawie zmiany formuły oceny pracy nauczycieli, w którym wzięło udział blisko 300 tys. nauczycieli, przyniosły efekt. Fakt ten traktujemy jako spełnienie pierwszego etapu działań w zakresie konieczności nowelizacji przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego.
   21 listopada ZNP wystąpił do minister edukacji Anny Zalewskiej o ustalenie terminu spotkania w celu podjęcia wspólnych prac nad nowym kształtem pozostałych przepisów o ocenie pracy nauczyciela.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 listopada w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Do procedowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 989) wniesiona została poprawka polegająca na wykreśleniu z ustawy Karta Nauczyciela regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek. Więcej znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP

Zapoznaj się ze szczegółami i wypełnij ankietę na stronie Zarządu Głównego ZNP.


Szczegóły znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” - Zofia Nałkowska

     8 listopada 2018 r. na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie odbyła się VII edycja uroczystości uczczenia pamięci pomordowanych nauczycieli i pracowników oświaty pod hasłem „Nauczyciele Nauczycielom Ofiarom Majdanka”, której celem jest ciągłe przypominanie historii obozu w różnych okresach jego istnienia, widzianej również oczami uczestników tych wydarzeń.
 Adam Sosnowski - Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego - powitał przybyłych na uroczystość gości w osobach: Kol. Grzegorza Gruchlika- wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pana Tomasza Pituchy
doradcy Wojewody Lubelskiego, Pana Janusza Malinowskiego     przedstawiciela   Marszałka   Województwa     Lubelskiego,   pełnomocnika  Zarządu

Województwa Lubelskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana Zdzisława Niedbały głównego specjalistę w Kancelarii Prezydenta miasta Lublin, Pani Bożeny Jedlińskiej starszego wizytatora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Marii Koryś przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lublin,  Pana Zdzisława Badio - Prezesa  Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych  Hitlerowskich Więzień  i Obozów Koncentracyjnych wraz z członkami Zarządu, Kol.  Martę Łacek Wiceprezes Zarządu ZNP na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Pana Wiesława Wysoka- zastępcę dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku i Panią Beatę Siwek- Ciupak- kierownika Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku, członków Zarządu Okręgu Lubelskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów, Okręgowej Sekcji PAiO oraz prezesów Oddziałów ZNP.
   Następnie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego z 1997 roku pt.:„Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie”.  W uzupełnieniu Pan Zdzisław Badio wraz z Panem Janem Maciochą podzielili się z przybyłymi swoimi wspomnieniami z czasów wojny i pobytu w obozie na Majdanku,  zakończonymi przesłaniem do żyjących aby „pamiętać, wybaczać i pojednać się”.
  W dalszej części spotkania Kol. Włodzimierz Kosior
wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego - prowadzący uroczystość, odczytał wykaz nauczycieli zamordowanych na terenie Obozu Koncentracyjnego na Majdanku pochodzących z województwa lubelskiego.
   Okolicznościowy adres  do zebranych odczytali i przekazali:  Kol. Grzegorz Gruchlik, Pan Tomasz Pitucha,  Pan Zdzisław Niedbała  oraz Pan Wiesław Wysok.
  Pani Krystyna Potrzyszcz
członek Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Lublinie odczytała wiersz pt. „Rodowód” nawiązujący swą treścią do wydarzeń tamtych dni.
   Kolejnym punktem uroczystości było  zaproszenie do zwiedzania wystawy autorstwa Pana Krzysztofa Tarkowskiego, pracownika archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku pt.:”Przestrzeń pamięci. Topografia KL Lublin”.
Następnie uczestnicy ze sztandarami Okręgu Lubelskiego ZNP i Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręgu w Lublinie przeszli pod Mauzoleum poświęconemu pamięci pomordowanych na Majdanku,  gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP składa serdeczne podziękowania osobom, które przyczyniły się do uświetnienia uroczystości.         
Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii.Już jest...

   15 października 2018r. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie  w ramach realizacji projektu „Tajne nauczanie. Cisi bohaterowie.” , którego partnerem jest Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego zorganizował  spotkanie  świadków historii – uczniów tajnych kompletów. Projekt, poprzez wspomnienia świadków historii oraz dokumenty i fotografie, ukazuje cichych bohaterów okresu okupacji - nauczycieli tajnego nauczania na Lubelszczyźnie. Członkowie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, ryzykując własne życie, stworzyli konspiracyjny system nauczania, kształcąc i wychowując młodzież w duchu patriotycznym.
     W uroczystości wziął udział Prezydent miasta Lublina - Krzysztof Żuk, który wręczył uczestnikom – bohaterom tamtych dni okolicznościowe medale.  Obecni na spotkaniu obejrzeli dokumentalny pokaz filmowy rejestrujący historię tajnej oświaty i jej bohaterów,  nauczycieli i uczniów w województwie lubelskim oraz zachowane w archiwach materiały pisemne.  Okręg Lubelski reprezentowały: Kol. Bogumiła Błaziak – Wiceprezes Okręgu  i kol. Maria Jędryczkowska – Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów.  
     Kol. Bogumiła Błaziak  zabierając głos w dyskusji podkreśliła rangę spotkania w rocznicę 100-lecia niepodległości Polski i  znaczenia organizacji TON.   Wyrazami  pamięci o tych cichych bohaterskich były działania, w wyniku których szkoły, place, ulice i ronda noszą dzisiaj nazwy nauczycieli tajnego nauczania.  Kol. Maria Jędryczkowska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na udział nauczycielskiej organizacji w budowie i rozwoju Polski. Przypomniała o historycznym 1905 roku, który dał początek Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. W dalszej części wypowiedzi  podkreślona została rola Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i to, że oprócz prawie 100-tysięcznej rzeszy nauczycieli, przez tajne komplety przeszło ponad półtora miliona uczniów- polskich szkolnych partyzantów. „...Otwierając księgę  jutra powinniśmy w naszej pamięci zatrzymać czas dla wartości tego pokolenia nauczycieli i uczniów. Kończąc powiedziała, iż nasze korzenie są drogowskazem stanowiącym zobowiązanie do dalszej walki o silne demokratyczne państwo i dobrą polską szkołę”.
     Spotkanie zakończyło się wspomnieniami uczestników o nauczaniu w tych trudnych czasach. Zdjęcia zobacz w naszej galerii. Adres internetowy portalu TeatrNN.

Szkolenie w Augustowie

   W dniach 27-30.09.2018r. Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP zorganizował w Augustowie wyjazdowe szkolenie dla członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesów Oddziałów i Ognisk ZNP oraz Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.  W szkoleniu wzięło udział 105 działaczy związkowych z województwa lubelskiego. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - kol. Sławomir Broniarz, p. Krzysztof Stradomski, prawnik ZG ZNP oraz p. Marek Kasperek, radca prawny Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP.
     Szkolenie otworzył kol. Adam Sosnowski, Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, który przedstawił program szkolenia i poinformował o podejmowanych działaniach oraz pracach Zarządu Okręgu.  
   
W dalszej części Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - kol. Sławomir Broniarz omówił aktualne sprawy związkowe i oświatowe, dotyczące między innymi oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół oraz podsumował Manifestację zorganizowaną przez OPZZ i Związek Nauczycielstwa Polskiego w dniu 22 września br. w Warszawie.

   Następnie kol. Włodzimierz Kosior, wiceprezes ZOL ZNP omówił zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
    Wnioski pokontrolne z wizyt instruktażowo-kontrolnych w Oddziałach ZNP omówiła  Anna Marcinkowska, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
   Kolejnym punktem szkolenia było konstruowanie uchwał niezbędnych w pracy Oddziałów ZNP, szczegółowo omówionych przez p. Marka Kasperka, radcę prawnego ZOL ZNP.
   Pan Krzysztof Stradomski, prawnik Zarządu Głównego ZNP przeprowadził szkolenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
   Kol. Bogumiła Błaziak, wiceprezes ZOL ZNP i kol. Teresa Sidoruk, przewodnicząca Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń omówiły umiejętność sporządzania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe.
    Na zakończenie szkolenia, w dniu 30.09.2018r. kol. Adam Sosnowski, Prezes Okręgu dokonał podsumowania oraz podziękował wszystkim za aktywne uczestnictwo w szkoleniu związkowym. Zdjęcia zobacz w naszej galerii.

OPZZ zorganizował 22 września 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie ogólnopolską manifestację pod hasłem „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!”.  

   W proteście udział wzięli pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, w tym także Związek Nauczycielstwa Polskiego. Głównymi postulatami, które dotyczą pracowników wszystkich branż jest:
Wzrost wynagrodzeń – POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC
Dialog społeczny  – MERYTORYCZNA DWUSTRONNA I TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA OD ZAKŁADU PRACY PO POZIOM KRAJOWY W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

   Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas manifestacji w Warszawie  reprezentowało 12 tysięcy członków, w tym ponad 550 osób  z naszego okręgu. Główne postulaty ZNP to protesty przeciwko:
-
Chaosowi wywołanemu reformą Anny Zalewskiej. Reforma edukacji odbywa się kosztem uczniów i nauczycieli. Konsekwencje reformy ponoszą samorządy też, które musiały w szybkim tempie przystosować się do narzuconych zmian i sfinansować reformę.
-
Niekorzystnym zmianom w statusie i awansie zawodowym.
-
Niskim zarobkom.
Podwyżka wynosząca od 87 do 117 zł netto nie poprawiła sytuacji finansowej pedagogów. W dalszym ciągu płace zasadnicze w oświacie są bardzo niskie: stażysta może liczyć na 1751 zł netto, a dyplomowany na 2377 zł netto. Tymczasem to nauczyciele budują przyszłość naszego kraju.
Domagamy się  podwyżek na poziomie 1000 zł!
-
Pogorszeniu warunków pracy w szkołach. Anna Zalewska zlikwidowała nauczycielskie uprawnienia, ograniczyła dostęp do urlopów zdrowotnych, wydłużyła awans zawodowy i możliwość uzyskania wyższych zarobków, wprowadziła nową ocenę pracy, powszechne stało się łączenie etatów w kilku szkołach.
-
Pogorszeniu warunków nauki w szkołach. Z powodu reformy ośmioletnie szkoły podstawowe są przepełnione, nauka na zmiany zaczęła się w małych miejscowościach, a lekcje kończą się nawet o godz. 18.00. Jak wynika z Raportu Rzecznika Praw Dziecka, uczniowie są przemęczeni
i zestresowani.
    Manifestacja przeszła ulicami Warszawy pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie złożono postulaty manifestujących branż.
   Dziękujemy wszystkim uczestnikom sobotniej manifestacji w Warszawie, którzy pokazali, że walczymy o dobrą edukację oraz o lepszy status nauczycieli i pracowników oświaty. Zdjęcia zobacz w naszej galerii.

XIV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Lublin 2018

    17 maja 2018 roku o godzinie 12.00 w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego     w Lublinie odbyło się XIV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli. Przedsięwzięcie organizowane było pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka oraz Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomira Broniarza. Partnerem organizacyjnym była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
   
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili licznie reprezentowani twórcy oraz zaproszeni goście w osobach: Sławomir Broniarz- prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Dyrektor Departamentu Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Pani Halina Drozd, Pan Andrzej Gumieniczek – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,

Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Jolanta Misiak, Pani Grażyna Gryz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Pan Tadeusz Sławecki, Pani Katarzyna Tomala – Dyrektor Hotelu Logos OUPIS ZNP w Lublinie, Wiceprzewodnicząca Zarządu ZNP UMCS Kol. Marta Łacek oraz członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesi Oddziałów i Ognisk ZNP.
  Uroczystość prowadzili Kol. Bogumiła Błaziak i Kol. Włodzimierz Kosior – wiceprezesi Okręgu Lubelskiego ZNP.
  Otwarcia XIV Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli dokonał Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Kol. Adam Sosnowski, który powitał twórców, zaproszonych gości i wszystkich zebranych. Krótko przybliżył historię biennale, pogratulował autorom prac  i życzył dalszych sukcesów.
  Komisarzem tegorocznego XIV Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli był Pan dr Wojciech Mendzelewski – członek Związku Polskich Artystów Plastyków, pracownik naukowy UMCS. W  Komisji  Konkursowej pracowali Pan dr Paweł Znamierowski – członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Pan dr Wojciech Mendzelewski.
  Do udziału w Biennale zaproszeni byli pracujący , emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty, zajmujący się twórczością artystyczną, którzy zaprezentowali swoje najnowsze prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej lub grafiki komputerowej, a także fotografii. Łącznie na konkurs wpłynęło 110 prac 58 autorów.
   Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia : Kategoria Malarstwo – I nagroda - Zbigniew Strzyżyński z Nałęczowa,  II nagroda-  Anna Woś  z Tomaszowa Lubelskiego, III nagroda –  Teresa Stasiak z Krasnegostawu; Wyróżnienia – Zofia Leszczyńska( Radzyń Podlaski), Anna Skórniewska (Lublin), Krystyna Zlot (Garbów), Agnieszka Wójtowicz (Lublin), Urszula Tomasiak (Lublin), Urszula Pietras (Radzyń Podlaski), Monika Anna Tomczak (Spiczyn), Maria Kruk (Lublin); Kategoria Grafika – I nagroda- Ryszard Bednarz  z Tomaszowa Lubelskiego; Wyróżnienia – Robert Znajomski (Łęczna); Kategoria Fotografia – I nagroda Jerzy Majek z Łukowa, II nagroda Grażyna Hankiewicz z Radzynia Podlaskiego; Wyróżnienie – Anna Asyngier – Kozieł z Lublina.
Nagrodę Specjalną Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza przyznano Renacie Owczaruk z Piszczaca; Nagroda Specjalna Prezesa Okręgu Lubelskiego ZNP Adama Sosnowskiego trafiła do Zofii Skiby z Lublina; Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego przyznano Dorocie Kulickiej z Wisznic; Nagrodę Specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Tadeusza Sławeckiego otrzymała Wiesławie Tazbir z Parczewa;
    Za zajęcie miejsc w poszczególnych kategoriach jak i wyróżnień twórcy otrzymali pamiątkowe statuetki a wszyscy artyści  Certyfikaty uczestnictwa, katalogi biennale i drobne upominki.
  Całość uroczystości uświetniły swoim występem uczennice Gimnazjum z Łukowa Klaudia Borejko i Julia Stolarczyk, opiekunem uczennic była Pani Małgorzata Knap.
  Dzień pełen wrażeń twórcy zakończyli zwiedzaniem Starówki Lubelskiej.
  Zakończenia XIV Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli dokonał Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Adam Sosnowski dziękując wszystkim za udział w uroczystości, jeszcze raz pogratulował nagrodzonym i wyróżnionym oraz poinformował, że wystawa prac dla zwiedzających potrwa do 4 czerwca 2018 r.
Dziękujemy TVP 3 Lublin, Polskiemu Radiu Lublin oraz Kurierowi Lubelskiemu za objęcie uroczystości patronatem medialnym.
Zdjęcia zobacz w galerii. Filmik z występów na biennale zobacz tutaj. 
 
 
 

Unikalnych wizyt

Darmowy licznik odwiedzin
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego