ZNP Lublin

Idź do spisu treści

Menu główne


Wersję archiwalną strony Okręgu Lubelskiego ZNP można znaleźć w zakładce Warto odwiedzić.Szczegóły Na stronie Zarządu Głównego ZNP      

   W nawiązaniu do propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zmian w systemie wynagradzania nauczycieli Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował opinię.
   Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z postulatem przywrócenia obowiązku corocznego uchwalania i uzgadniania treści regulaminów wynagradzania nauczycieli przez organy prowadzące szkoły ze związkami zrzeszającymi nauczycieli.
   Związek Nauczycielstwa Polskiego jest zwolennikiem utrzymania systemu średniego wynagrodzenia opartego o kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej i o wskaźniki procentowe dla każdego stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Opinię ZNP znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.

  
Dobrą wiadomość dla pracowników oświaty opublikował portal  money.pl. Szczegóły znajdziesz na stronie Wirtualnej Polski.

Gala Plebiscytu „Nauczyciel na Medal”

4.12.2018r.  w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się Gala Plebiscytu „Nauczyciel na Medal”, której organizatorem był Kurier Lubelski.  Głównym partnerem Plebiscytu był Zarząd Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kilka zdjęć autorstwa Pana Łukasza Kaczanowskiego zobacz w naszej galerii.


 

Od trzech lat, kiedy tylko Anna Zalewska została ministrem edukacji i ogłosiła likwidację gimnazjów, protestowaliśmy przeciwko tej chaotycznej i za szybko wdrażanej reformie zwracając uwagę, że negatywne konsekwencje działań Anny Zalewskiej odczują uczniowie
i nauczyciele.
Organizowaliśmy pikiety, manifestacje, przeprowadziliśmy strajk szkolny i referendum szkolne, zbierając ponad 910 tysięcy podpisów. Sami. Choć od trzech lat zapraszamy do wspólnych działań oświatową „Solidarność”.
Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.

 

Dziś (26.11) „Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że ministerstwo edukacji chce zmienić zasady wynagradzania nauczycieli i m.in. zlikwidować jednorazowy dodatek uzupełniający. „Na likwidację średnich płac i części dodatków nie zgadza się ZNP” – pisze Dziennik.
Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł!

A jak MEN kształtuje w ostatnim czasie zarobki nauczycieli zobacz na stronie  Zarządu Głównego ZNP.

  22 listopada Sejm przyjął poprawkę do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poprawka ta – z naszej inicjatywy – wykreśla z art. 6a ustawy Karta Nauczyciela regulaminy określające wskaźniki oceny pracy nauczyciela i dyrektora (za przyjęciem poprawki było 410 posłów). Nowa regulacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r.
    
Przypominamy, że jest to poprawka Związku Nauczycielstwa Polskiego, którą od 2017 r. forsowaliśmy w parlamencie. Działania związku, w tym przeprowadzenie badania ankietowego w sprawie zmiany formuły oceny pracy nauczycieli, w którym wzięło udział blisko 300 tys. nauczycieli, przyniosły efekt. Fakt ten traktujemy jako spełnienie pierwszego etapu działań w zakresie konieczności nowelizacji przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego.
   21 listopada ZNP wystąpił do minister edukacji Anny Zalewskiej o ustalenie terminu spotkania w celu podjęcia wspólnych prac nad nowym kształtem pozostałych przepisów o ocenie pracy nauczyciela.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 listopada w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Do procedowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 989) wniesiona została poprawka polegająca na wykreśleniu z ustawy Karta Nauczyciela regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek. Więcej znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP

Zapoznaj się ze szczegółami i wypełnij ankietę na stronie Zarządu Głównego ZNP.


Szczegóły znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP.

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” - Zofia Nałkowska

     8 listopada 2018 r. na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie odbyła się VII edycja uroczystości uczczenia pamięci pomordowanych nauczycieli i pracowników oświaty pod hasłem „Nauczyciele Nauczycielom Ofiarom Majdanka”, której celem jest ciągłe przypominanie historii obozu w różnych okresach jego istnienia, widzianej również oczami uczestników tych wydarzeń.
 Adam Sosnowski - Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego - powitał przybyłych na uroczystość gości w osobach: Kol. Grzegorza Gruchlika- wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pana Tomasza Pituchy
doradcy Wojewody Lubelskiego, Pana Janusza Malinowskiego     przedstawiciela   Marszałka   Województwa     Lubelskiego,   pełnomocnika  Zarządu

Województwa Lubelskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana Zdzisława Niedbały głównego specjalistę w Kancelarii Prezydenta miasta Lublin, Pani Bożeny Jedlińskiej starszego wizytatora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Marii Koryś przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lublin,  Pana Zdzisława Badio - Prezesa  Zarządu Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych  Hitlerowskich Więzień  i Obozów Koncentracyjnych wraz z członkami Zarządu, Kol.  Martę Łacek Wiceprezes Zarządu ZNP na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Pana Wiesława Wysoka- zastępcę dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku i Panią Beatę Siwek- Ciupak- kierownika Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku, członków Zarządu Okręgu Lubelskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów, Okręgowej Sekcji PAiO oraz prezesów Oddziałów ZNP.
   Następnie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego z 1997 roku pt.:„Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie”.  W uzupełnieniu Pan Zdzisław Badio wraz z Panem Janem Maciochą podzielili się z przybyłymi swoimi wspomnieniami z czasów wojny i pobytu w obozie na Majdanku,  zakończonymi przesłaniem do żyjących aby „pamiętać, wybaczać i pojednać się”.
  W dalszej części spotkania Kol. Włodzimierz Kosior
wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego - prowadzący uroczystość, odczytał wykaz nauczycieli zamordowanych na terenie Obozu Koncentracyjnego na Majdanku pochodzących z województwa lubelskiego.
   Okolicznościowy adres  do zebranych odczytali i przekazali:  Kol. Grzegorz Gruchlik, Pan Tomasz Pitucha,  Pan Zdzisław Niedbała  oraz Pan Wiesław Wysok.
  Pani Krystyna Potrzyszcz
członek Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Lublinie odczytała wiersz pt. „Rodowód” nawiązujący swą treścią do wydarzeń tamtych dni.
   Kolejnym punktem uroczystości było  zaproszenie do zwiedzania wystawy autorstwa Pana Krzysztofa Tarkowskiego, pracownika archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku pt.:”Przestrzeń pamięci. Topografia KL Lublin”.
Następnie uczestnicy ze sztandarami Okręgu Lubelskiego ZNP i Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręgu w Lublinie przeszli pod Mauzoleum poświęconemu pamięci pomordowanych na Majdanku,  gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP składa serdeczne podziękowania osobom, które przyczyniły się do uświetnienia uroczystości.         
Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii.Już jest...

   15 października 2018r. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie  w ramach realizacji projektu „Tajne nauczanie. Cisi bohaterowie.” , którego partnerem jest Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego zorganizował  spotkanie  świadków historii – uczniów tajnych kompletów. Projekt, poprzez wspomnienia świadków historii oraz dokumenty i fotografie, ukazuje cichych bohaterów okresu okupacji - nauczycieli tajnego nauczania na Lubelszczyźnie. Członkowie Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, ryzykując własne życie, stworzyli konspiracyjny system nauczania, kształcąc i wychowując młodzież w duchu patriotycznym.
     W uroczystości wziął udział Prezydent miasta Lublina - Krzysztof Żuk, który wręczył uczestnikom – bohaterom tamtych dni okolicznościowe medale.  Obecni na spotkaniu obejrzeli dokumentalny pokaz filmowy rejestrujący historię tajnej oświaty i jej bohaterów,  nauczycieli i uczniów w województwie lubelskim oraz zachowane w archiwach materiały pisemne.  Okręg Lubelski reprezentowały: Kol. Bogumiła Błaziak – Wiceprezes Okręgu  i kol. Maria Jędryczkowska – Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów.  
     Kol. Bogumiła Błaziak  zabierając głos w dyskusji podkreśliła rangę spotkania w rocznicę 100-lecia niepodległości Polski i  znaczenia organizacji TON.   Wyrazami  pamięci o tych cichych bohaterskich były działania, w wyniku których szkoły, place, ulice i ronda noszą dzisiaj nazwy nauczycieli tajnego nauczania.  Kol. Maria Jędryczkowska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na udział nauczycielskiej organizacji w budowie i rozwoju Polski. Przypomniała o historycznym 1905 roku, który dał początek Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. W dalszej części wypowiedzi  podkreślona została rola Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i to, że oprócz prawie 100-tysięcznej rzeszy nauczycieli, przez tajne komplety przeszło ponad półtora miliona uczniów- polskich szkolnych partyzantów. „...Otwierając księgę  jutra powinniśmy w naszej pamięci zatrzymać czas dla wartości tego pokolenia nauczycieli i uczniów. Kończąc powiedziała, iż nasze korzenie są drogowskazem stanowiącym zobowiązanie do dalszej walki o silne demokratyczne państwo i dobrą polską szkołę”.
     Spotkanie zakończyło się wspomnieniami uczestników o nauczaniu w tych trudnych czasach. Zdjęcia zobacz w naszej galerii. Adres internetowy portalu TeatrNN.

Szkolenie w Augustowie

   W dniach 27-30.09.2018r. Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP zorganizował w Augustowie wyjazdowe szkolenie dla członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesów Oddziałów i Ognisk ZNP oraz Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.  W szkoleniu wzięło udział 105 działaczy związkowych z województwa lubelskiego. Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - kol. Sławomir Broniarz, p. Krzysztof Stradomski, prawnik ZG ZNP oraz p. Marek Kasperek, radca prawny Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP.
     Szkolenie otworzył kol. Adam Sosnowski, Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, który przedstawił program szkolenia i poinformował o podejmowanych działaniach oraz pracach Zarządu Okręgu.  
   
W dalszej części Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - kol. Sławomir Broniarz omówił aktualne sprawy związkowe i oświatowe, dotyczące między innymi oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół oraz podsumował Manifestację zorganizowaną przez OPZZ i Związek Nauczycielstwa Polskiego w dniu 22 września br. w Warszawie.

   Następnie kol. Włodzimierz Kosior, wiceprezes ZOL ZNP omówił zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
    Wnioski pokontrolne z wizyt instruktażowo-kontrolnych w Oddziałach ZNP omówiła  Anna Marcinkowska, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
   Kolejnym punktem szkolenia było konstruowanie uchwał niezbędnych w pracy Oddziałów ZNP, szczegółowo omówionych przez p. Marka Kasperka, radcę prawnego ZOL ZNP.
   Pan Krzysztof Stradomski, prawnik Zarządu Głównego ZNP przeprowadził szkolenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
   Kol. Bogumiła Błaziak, wiceprezes ZOL ZNP i kol. Teresa Sidoruk, przewodnicząca Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń omówiły umiejętność sporządzania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe.
    Na zakończenie szkolenia, w dniu 30.09.2018r. kol. Adam Sosnowski, Prezes Okręgu dokonał podsumowania oraz podziękował wszystkim za aktywne uczestnictwo w szkoleniu związkowym. Zdjęcia zobacz w naszej galerii.

OPZZ zorganizował 22 września 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie ogólnopolską manifestację pod hasłem „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!”.  

   W proteście udział wzięli pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, w tym także Związek Nauczycielstwa Polskiego. Głównymi postulatami, które dotyczą pracowników wszystkich branż jest:
Wzrost wynagrodzeń – POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC
Dialog społeczny  – MERYTORYCZNA DWUSTRONNA I TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA OD ZAKŁADU PRACY PO POZIOM KRAJOWY W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

   Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas manifestacji w Warszawie  reprezentowało 12 tysięcy członków, w tym ponad 550 osób  z naszego okręgu. Główne postulaty ZNP to protesty przeciwko:
-
Chaosowi wywołanemu reformą Anny Zalewskiej. Reforma edukacji odbywa się kosztem uczniów i nauczycieli. Konsekwencje reformy ponoszą samorządy też, które musiały w szybkim tempie przystosować się do narzuconych zmian i sfinansować reformę.
-
Niekorzystnym zmianom w statusie i awansie zawodowym.
-
Niskim zarobkom.
Podwyżka wynosząca od 87 do 117 zł netto nie poprawiła sytuacji finansowej pedagogów. W dalszym ciągu płace zasadnicze w oświacie są bardzo niskie: stażysta może liczyć na 1751 zł netto, a dyplomowany na 2377 zł netto. Tymczasem to nauczyciele budują przyszłość naszego kraju.
Domagamy się  podwyżek na poziomie 1000 zł!
-
Pogorszeniu warunków pracy w szkołach. Anna Zalewska zlikwidowała nauczycielskie uprawnienia, ograniczyła dostęp do urlopów zdrowotnych, wydłużyła awans zawodowy i możliwość uzyskania wyższych zarobków, wprowadziła nową ocenę pracy, powszechne stało się łączenie etatów w kilku szkołach.
-
Pogorszeniu warunków nauki w szkołach. Z powodu reformy ośmioletnie szkoły podstawowe są przepełnione, nauka na zmiany zaczęła się w małych miejscowościach, a lekcje kończą się nawet o godz. 18.00. Jak wynika z Raportu Rzecznika Praw Dziecka, uczniowie są przemęczeni
i zestresowani.
    Manifestacja przeszła ulicami Warszawy pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie złożono postulaty manifestujących branż.
   Dziękujemy wszystkim uczestnikom sobotniej manifestacji w Warszawie, którzy pokazali, że walczymy o dobrą edukację oraz o lepszy status nauczycieli i pracowników oświaty. Zdjęcia zobacz w naszej galerii.

XIV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli Lublin 2018

    17 maja 2018 roku o godzinie 12.00 w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego     w Lublinie odbyło się XIV Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli. Przedsięwzięcie organizowane było pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego, Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka oraz Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomira Broniarza. Partnerem organizacyjnym była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
   
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili licznie reprezentowani twórcy oraz zaproszeni goście w osobach: Sławomir Broniarz- prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Dyrektor Departamentu Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Pani Halina Drozd, Pan Andrzej Gumieniczek – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,

Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Jolanta Misiak, Pani Grażyna Gryz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Pan Tadeusz Sławecki, Pani Katarzyna Tomala – Dyrektor Hotelu Logos OUPIS ZNP w Lublinie, Wiceprzewodnicząca Zarządu ZNP UMCS Kol. Marta Łacek oraz członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesi Oddziałów i Ognisk ZNP.
  Uroczystość prowadzili Kol. Bogumiła Błaziak i Kol. Włodzimierz Kosior – wiceprezesi Okręgu Lubelskiego ZNP.
  Otwarcia XIV Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli dokonał Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Kol. Adam Sosnowski, który powitał twórców, zaproszonych gości i wszystkich zebranych. Krótko przybliżył historię biennale, pogratulował autorom prac  i życzył dalszych sukcesów.
  Komisarzem tegorocznego XIV Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli był Pan dr Wojciech Mendzelewski – członek Związku Polskich Artystów Plastyków, pracownik naukowy UMCS. W  Komisji  Konkursowej pracowali Pan dr Paweł Znamierowski – członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Pan dr Wojciech Mendzelewski.
  Do udziału w Biennale zaproszeni byli pracujący , emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty, zajmujący się twórczością artystyczną, którzy zaprezentowali swoje najnowsze prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej lub grafiki komputerowej, a także fotografii. Łącznie na konkurs wpłynęło 110 prac 58 autorów.
   Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia : Kategoria Malarstwo – I nagroda - Zbigniew Strzyżyński z Nałęczowa,  II nagroda-  Anna Woś  z Tomaszowa Lubelskiego, III nagroda –  Teresa Stasiak z Krasnegostawu; Wyróżnienia – Zofia Leszczyńska( Radzyń Podlaski), Anna Skórniewska (Lublin), Krystyna Zlot (Garbów), Agnieszka Wójtowicz (Lublin), Urszula Tomasiak (Lublin), Urszula Pietras (Radzyń Podlaski), Monika Anna Tomczak (Spiczyn), Maria Kruk (Lublin); Kategoria Grafika – I nagroda- Ryszard Bednarz  z Tomaszowa Lubelskiego; Wyróżnienia – Robert Znajomski (Łęczna); Kategoria Fotografia – I nagroda Jerzy Majek z Łukowa, II nagroda Grażyna Hankiewicz z Radzynia Podlaskiego; Wyróżnienie – Anna Asyngier – Kozieł z Lublina.
Nagrodę Specjalną Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza przyznano Renacie Owczaruk z Piszczaca; Nagroda Specjalna Prezesa Okręgu Lubelskiego ZNP Adama Sosnowskiego trafiła do Zofii Skiby z Lublina; Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego przyznano Dorocie Kulickiej z Wisznic; Nagrodę Specjalną Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Tadeusza Sławeckiego otrzymała Wiesławie Tazbir z Parczewa;
    Za zajęcie miejsc w poszczególnych kategoriach jak i wyróżnień twórcy otrzymali pamiątkowe statuetki a wszyscy artyści  Certyfikaty uczestnictwa, katalogi biennale i drobne upominki.
  Całość uroczystości uświetniły swoim występem uczennice Gimnazjum z Łukowa Klaudia Borejko i Julia Stolarczyk, opiekunem uczennic była Pani Małgorzata Knap.
  Dzień pełen wrażeń twórcy zakończyli zwiedzaniem Starówki Lubelskiej.
  Zakończenia XIV Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli dokonał Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Adam Sosnowski dziękując wszystkim za udział w uroczystości, jeszcze raz pogratulował nagrodzonym i wyróżnionym oraz poinformował, że wystawa prac dla zwiedzających potrwa do 4 czerwca 2018 r.
Dziękujemy TVP 3 Lublin, Polskiemu Radiu Lublin oraz Kurierowi Lubelskiemu za objęcie uroczystości patronatem medialnym.
Zdjęcia zobacz w galerii. Filmik z występów na biennale zobacz tutaj. 
 
 
 
 

Unikalnych wizyt

Darmowy licznik odwiedzin
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego