Strona Główna ˇ Wzory dokumentów ˇ Regulaminy, instrukcje, wytyczne ˇ Akty prawne ˇ Materiały do awansu ˇ Galeria ˇ Terminarz prac zarządu Monday, August 20, 2018
Nawigacja
Strona Główna
Dane teleadresowe
Druki do sprawozdania finansowego
Wzory dokumentów
Regulaminy, instrukcje, wytyczne
Akty prawne
Radca prawny
Materiały do awansu
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Szukaj
Terminarz prac zarządu
Władze Okręgu off
List prezesa ZNP na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

List znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP

ZNP prosi premier Szydło o spotkanie

Treść pisma ZNP do Pani Premier znajdziesz tutaj
List Prezesa ZNP do nauczycieli

Treść listu znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP

Żądamy referendum! - pikieta

Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP

Debata w Polskim Radio Lublin
13 czerwca br. w Polskim Radiu Lublin odbyła się debata o przyszłości polskiej edukacji. W debacie wzięła udział Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty i Kol. Adam Sosnowski Prezes Lubelskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przebieg debaty można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Lublin. Zdjęcie pochodzi również z tej strony internetowej.
Szkolenie Sekcji PAiO
W dniach 9-11 czerwca 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Babie Lato" w Okunince odbyło się Szkolenie Zarządu Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi oraz Przewodniczących Oddziałowych Sekcji PAiO. W szkoleniu uczestniczyli zaproszeni goście: Kol. Adam Sosnowski - Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Kol. Marek Ostrowski - Prezes Oddziału Powiatowego ZNP we Włodawie.
Kol. Prezes poinformował o bieżącej działalności Okręgu ZNP i aktualnych zagadnieniach oświatowych. Przedstawił informację o ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. W części szkoleniowej uczestniczył Radca Prawny Pan Marek Kasperek, który szczegółowo omówił tematykę nawiązania i rozwiązania i zmiany stosunku pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz uprawnienia emerytalne pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów.
Każdy z uczestników szkolenia otrzymał szczegółowy program szkolenia i komplet materiałów szkoleniowych .
Zdjęcia zobacz tutaj.
Marszałek Sejmu blokuje referendum szkolne

Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP
Szkolenie Przewodniczących Sekcji i Kół Emerytów i Rencistów Okręgu Lubelskiego ZNP 2017
W dniach 23-25.05.2017r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Babie Lato” w Okunince odbyło się szkolenie Przewodniczących Sekcji i Kół Emerytów i Rencistów Okręgu Lubelskiego ZNP.
W szkoleniu uczestniczyli zaproszeni goście: Kol. Adam Sosnowski-Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Kol. Włodzimierz Kosior-Wiceprezes Zarządu Okręgu, Kol. Bogumiła Błaziak -Wiceprezes Zarządu Okręgu i Kol. Marek Ostrowski - Prezes Oddziału Powiatowego ZNP we Włodawie, współorganizator szkolenia.
W pierwszym dniu szkolenia zapoznano jego uczestników z treściami szkolenia organizowanego przez Krajową Sekcję Emerytów i Rencistów i wnioskami. Dokonano także analizy pracy Sekcji Okręgowej i Sekcji terenowych za 2016 rok oraz stanu realizacji wniosków zgłoszonych do Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów. Przekazano pisemne podziękowania za wpłaty na fundusz „Senior” w minionym roku, jak i informację
o gospodarowaniu tym funduszem. Zwrócono szczególną uwagę na prawidłowość wysokości składki związkowej.
Drugi dzień szkolenia poświęcono na uczczenie 60 rocznicy powstania Sekcji Emerytów
i Rencistów ZNP. Tej tematyce poświęcone było wystąpienie Kol. Marii Jędryczkowskiej -Przewodniczącej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów. W jego treści uwidocznione zostało działanie i najważniejsze dokonania Okręgowej Sekcji w Lublinie. W celu podkreślenia tej tak ważnej rocznicy przypomniano życiorysy przewodniczących kierujących pracą Okręgowej Sekcji od chwili jej powstania: Reginy Czapskiej, Kazimierza Kaznowskiego, Józefa Sochy i Grażyny Strózik. Trzy działające najdłużej Sekcje w Kraśniku, Puławach i Parczewie zorganizowały ciekawą wystawę twórczości literackiej członków Sekcji oraz ich prace plastyczne i biogramy działaczy. Ważnym wydarzeniem i miłą niespodzianką było wystąpienie Kol. Adama Sosnowskiego-Prezesa Okręgu Lubelskiego ZNP, który za pośrednictwem Przewodniczącej Sekcji Okręgowej przekazał wszystkim słuchaczom gratulacje i podziękowania z okazji Jubileuszu 60-lecia za kultywowanie chlubnych tradycji
i determinację w walce o jakość pracy związkowej. Kol. Prezes przekazał również aktualne problemy działalności Okręgu Lubelskiego ZNP.
W trzecim dniu szkolenia słuchaczy gościła Sekcja Oddziałowa EiR w Łęcznej z Prezesem Oddziału Kol. Bogumiłą Błaziak, Przewodniczącą Sekcji Oddziałowej Bożeną Biront i jej zastępcą Niną Korbą. Dzięki ich staraniom zwiedzono kopalnię „Bogdanka” i gospodarstwo agroturystyczne, gdzie poczęstowano nas smacznym obiadem. Przewodnicząca Oddziałowej Sekcji przekazała informację o dokonaniach Sekcji i współpracy z Oddziałem ZNP.
Kol. Maria Jędryczkowska dokonała podsumowania szkolenia z podziękowaniem zaangażowania członków Zarządu Okręgowej Sekcji i podziękowała gospodarzom za przygotowanie, a uczestnikom za aktywny udział i zdyscyplinowanie.
Zdjęcia zobacz tutaj.
Szkolenie dla księgowych Zarządów Oddziałów ZNP
25 maja 2017r. w siedzibie Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP zorganizowano szkolenie dla księgowych Zarządów Oddziałów ZNP.
Uczestników powitał Prezes Okręgu – Adam Sosnowski, który zapoznał przybyłych z bieżącą działalnością ZNP.
Szkolenie poprowadziła Pani Anna Watrakiewicz - główna księgowa Zarządu Okręgu Lubelskiego.
Tematyka szkolenia dotyczyła:
1. Zasad prowadzenia księgowości Zarządu Oddziału ZNP zgodnie
z instrukcją księgową obowiązująca w jednostkach ZNP, wydaną zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości.
2. Bilansów Oddziałów ZNP – najczęściej popełnianych błędów.
W części praktycznej uczestnicy mogli zapoznać się z poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego, przeanalizować powiązania pomiędzy nimi. Podczas omawiania programu księgowego osoby szkolące się krok po kroku poznawały poszczególne konta i zasady ich funkcjonowania.
Na zakończenie szkolenia Pani Anna Watrakiewicz odpowiedziała na liczne pytania uczestników oraz udzielała indywidualnych wskazówek osobom zainteresowanym.
Zdjęcia zobacz tutaj.

Żądamy referendum!

Szczegóły na stronie Zarządu Głównego ZNP
.
Szkolenie Zakopane 2017
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP w dniach 11-14.05.2017r. w Nauczycielskim Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Zakopanem zorganizował szkolenie wyjazdowe dla członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Prezesów Oddziałów i Ognisk ZNP oraz Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.
Łącznie w szkoleniu wzięło udział 116 działaczy ZNP z województwa lubelskiego.
Kol. Adam Sosnowski - Prezes Okręgu Lubelskiego otworzył szkolenie witając uczestników. Wyraził swoje zadowolenie z wysokiej frekwencji.
Powitał zaproszonych gości: Kol. Grzegorza Gruchlika - Wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP, Kol. Kazimierza Matusiaka - Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Pana Dariusza Kutę - dyrektora Nauczycielskiego Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Zakopanem, Pana Krzysztofa Stradomskiego - radcę prawnego Zarządu Głównego ZNP, Pana Marka Kasperka - radcę prawnego Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pana Jerzego Kolejko - Kierownika Regionalnego Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej.
Pan Dariusz Kuta jako gospodarz ośrodka powitał wszystkich przybyłych na szkolenie wyrażając nadzieję na owocne obradowanie i udany wypoczynek. W krótkim zarysie opowiedział historię obiektu.
Uprawnienia emerytalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych omówił Pan Marek Kasperek. Zagadnienie prawne zostały przedstawione w trzech blokach tematycznych: emerytura związana z wiekiem- powszechny wiek emerytalny; emerytura na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela; emerytura na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Pan Jerzy Kolejko zabrał głos na temat ubezpieczeń. Zachęcając do współpracy prezesów oddziałów z Nauczycielską Agencją Ubezpieczeniową przedstawił korzystne oferty dla członków związków.
Kolejnym prelegentem była Kol. Anna Marcinkowska - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Omówiła zasady prawidłowego konstruowania uchwał oddziałów ZNP oraz uwagi pokontrolne po przeprowadzonych wizytach instruktażowo- kontrolnych
w oddziałach. Kol. Kazimierz Matusiak zabrał głos w sprawie prawidłowego rozliczania delegacji. Szczegółowo omówił zasady dotyczące przysługującej diety w czasie podróży służbowej.
W kolejnym dniu szkolenia - 13.05.2017r. Kol. Grzegorz Gruchlik- wiceprezes Zarządu Głównego ZNP przedstawił aktualne sprawy związkowe i oświatowe. Zreferował propozycję MEN w sprawie zmian w ustawie Karta Nauczyciela.
Pan Krzysztof Stradomsk i- radca prawny Zarządu Głównego ZNP omówił zadania i uprawnienia oddziału ZNP w ruchu służbowym. Szczególną uwagę poświęcił zastosowaniu prawa oświatowego, KN, UoSO i przepisom wprowadzającymi Prawo Oświatowe.
Kol. Włodzimierz Kosior - wiceprezes Okręgu Lubelskiego ZNP zrelacjonował przebieg seminarium polsko - francuskiego nauczycielskich związków zawodowych: ZNP- SNES.
Na zakończenie szkolenia Kol. Adam Sosnowski omówił aktualne problemy związkowe i oświatowe w okręgu: analiza akcji strajkowej, analiza zebranych podpisów pod ogólnopolskim referendum. Krótko nakreślił kolejne działania okręgu w bieżącym roku szkolnym.
Dokonał podsumowania szkolenia dziękując wszystkim za przybycie
i aktywne uczestnictwo. Zdjęcia zobacz tutaj.
Strona 4 z 29 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Warto

Zarząd

Głos
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006